Όλες οι κατηγορίες
2 屏
Επιστρώσεις, Χρώματα, Μελάνες εκτύπωσης

Πιο ανθεκτική, σταθερή, επεξεργάσιμη και φωτεινότερη απόδοση

3 屏
Μπαταρία λιθίου, μη υλικά, πάστα ηλεκτροδίων

Μεγαλύτερη χωρητικότητα σε γραμμάρια.

4 屏
Χρώματα αυτοκινήτων, Πρωτότυπα Χρώματα, Νέα Ενεργειακά Υλικά

5 屏
                       
                                       
Τρόφιμα, Φάρμακα, Καλλυντικά
                                       

Ένας ασφαλέστερος, καθαρότερος και ταχύτερος εξοπλισμός λείανσης.

                               
                       
6 屏
Μελάνι Inkjet, Κεραμικό μελάνι, Ψηφιακό μελάνι

Πιο λεπτότερο άλεσμα, γεύση πιο απαλή

7 屏
Χημικά, Καταλύτες, Φυτοφάρμακα

Λεπτός και ομοιόμορφος κόκκος.

8 屏
Μέταλλα και ορυκτά

150% εξοικονόμηση ενέργειας στη διαδικασία λείανσης.

9 屏

Διάφορες εφαρμογές για κεραμικά υλικά.